Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

Bar and Bench - Indian Legal news
www.barandbench.com